Asociația Politici Noi ale Sportului în România

Parteneri

Scopul

Asociația reuneşte persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, cluburi și asociații sportive, federații şi confederații sportive, societăți sportive pe acțiuni, sindicate, patronate, federații sau confederații patronale, precum şi orice altă entitate juridică, care și-a însușit dispozițiile prezentului statut. Asociația are ca scop: popularizarea și promovarea sportului pe plan național și internațional; asigurarea cadrului legal, regulamentar, tehnic, material, organizatoric precum și a condițiilor de protecție a celor care îl practică; elaborarea și implementarea unui sistem riguros de selecție, pregătire și de competiție a sportivilor; crearea de mijloacele de identificare

și pregătire a sportivilor; conlucrarea cu organele administrației publice centrale și locale cu atribuții în sport în scopul asigurării mijloacelor necesare pentru dezvoltarea sportului și pregătirea sportivilor de performanță, acordării sprijinului științific și medical, pentru integrarea socială și profesională a sportivilor; realizarea unui dialog permanent cu autoritățile și instituțiile statului, precum şi cu organizațiile sindicale pe probleme de interes economic general, inclusiv prin participarea la elaborarea de acte normative și participarea la elaborarea actelor legislative si normative specifice; crearea cadrului organizatoric propriu pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare între membrii organizației.

Obiectivele

Asociația: organizează, coordonează, și controlează activități desfășurate în domeniul sportului amator și profesionist, în scopul dezvoltării sportului, ridicării nivelului performanțelor și afirmării pe plan internațional; desfășoară toate activitățile specifice pentru a atinge anumite obiective, cum ar fi apărarea drepturilor tuturor tipurilor de structuri membre (asociații sportive cu și fară personalitate juridică, asociații sportive școlare, asociații sportive universitare, cluburi sportive școlare, cluburi sportive departamentale, cluburi sportive în subordinea autorităților locale și centrale, societăți pe acțiuni sportive, federații sportive naționale pe ramură de sport etc.), în raport cu Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Guvernul României; finanțarea cu 1% din PIB a sportului românesc; implicarea ca actor activ în procesul de definire a unei Strategii Naționale de Dezvoltare a sistemelor Sport și Tineret pe termen mediu și lung (4-5 cicluri olimpice), care să fie aprobată de către Parlamentul României; promovarea unei legislații care să încurajeze dezvoltarea activităților sportive, inclusiv stimularea implicării agenților economici privați în procesul de dezvoltare a infrastructurii specifice și a activităților sportive; promovarea educației prin sport, ca parte integrantă a educației generale; dezvoltarea sportului școlar și universitar ca bază a piramidei sportului românesc; promovarea politicilor de dezvoltare și implementare a unui cadru organizatoric care să permită activităților sportive și infrastructurii să devină, în contextual unei finanțări decente, motorul de dezvoltare a activităților economice conexe (turism, servicii, transport, asigurări, producție și comerț cu echipament sportiv, mass-media etc.); consolidarea unei industrii a sportului în România; elaborează norme tehnico-metodologice și de organizare precum și alte reglementări specifice competițiilor sportive  și urmărește aplicarea acestora în practică; se implică în organizarea unor activități și competiții oficiale la nivel național; sprijină constituirea și activitatea asociațiilor şi cluburilor sportive în vederea promovării și ridicării nivelului calitativ al sportului la nivel local și național; participă ca membru fondator la constituirea de asociații, organizații, fundații, cluburi profesionale, fonduri mutuale, pentru creșterea prestigiului și a autonomiei financiare a entităților sportive; se implică în organizarea unor competiții internaționale care se desfășoară în România; se implică în organizarea și coordonarea activității antrenorilor și arbitrilor sportivi și sprijină acțiunile privind perfecționarea, clasificarea și promovarea acestora; acționează pentru prevenirea și combaterea violenței, pentru promovarea unor măsuri educative, a spiritului de fair play și a toleranței în sport; promovează măsurile de prevenire și combatere a folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare destinate să mărească, în mod artificial, capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele întrecerilor sportive, în concordanță cu reglementarile în materie; acționează pentru aplicarea și realizarea măsurilor și acțiunilor din Programul național antidoping; asigură un sistem operativ de informare și documentare; întocmește și difuzează informații și date statistice; organizează simpozioane și consfătuiri tehnice pentru antrenori și arbitri în vederea perfecționării acestora; promovează interese membrilor săi pe plan internațional, stabilind relații de colaborare cu federații, confederații similare și asociații profesionale din alte țări, afilierea la uniuni internaționale patronale şi la alte uniuni internaționale de profil, sprijinirea participării membrilor săi la reuniunile organismelor internaționale la care este interesată; inițiază acțiuni pentru susținerea și/sau promovarea unor reglementări în domeniile de interes; colaborarează cu presa şi cu celelalte mijloace de informare în masă, mass-media.

Cine poate deveni membru asociat sau asociat?

Pot deveni membri asociați, persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate care sprijină moral şi material asociația şi care activează în concordanță cu scopul şi obiectivele prezentei Asociații. Pot fi asociați: persoane fizice; persoane fizice autorizate; cluburi și asociații sportive; federații şi confederații sportive; societăți; societăți sportive pe acțiuni; sindicate, patronate, federații sau confederații patronale; asociații şi fundații; instituții de învățământ; orice altă altă entitate juridică. Asociația poate avea membri activi, denumiți “colaboratori”. Colaborator poate fi orice persoană fizică sau juridică care prin activitatea sa contribuie la realizarea și promovarea scopurilor și obiectivelor Asociației.

“Asociatia Politici Noi ale Sportului în România (APNSR) este o organizație nonguvernamentală, înființată la inițiativa mea și a unor iubitori ai sportului, cum ar fi Dumitru Graur (dealtfel și președintele asociației), Cătălin Ionuț Dinu, Beatrice Mercado, Bogdan Radu Voina, Răzvan Matache, Cătălin Valentin Mihalache, Mihai Cătălin Panait. Împreună ne-am propus să milităm pentru drepturile mișcării sportive în România.” (Constantin Căliman, președinte de onoare al Asociatiației Politici Noi ale Sportului în România)

Masa critică a dezvoltării o reprezintă în special cei aproape 4 milioane de elevi și studenți care ar trebui să practice în mod continuu și susținut o ramură sportivă. Din rândul acestora ar trebui selectionați performerii, cei care ne vor reprezenta în competițiile internaționale, dar mai ales cei care vor deveni actorii principali ai spectacolului sportiv în fiecare săptămână. Aveam, conform Raportului de Audit al Performanței Sportive, întocmit de Curtea de Conturi, în 2013 în România, 417 organizații sportive persoane juridice de drept public, din care: 276 de structuri/cluburi subordinate administrației publice centrale, astfel: 48 în subordinea MTS; 220 în subordinea MENCS (70 Cluburi Sportive Școlare, 89 Licee cu Program Sportiv, 35 Palate ale Copiilor/Cluburi Elevi, 29 Cluburi Sportive Universitare); 8 in subordinea altor ministere. 141 de structuri/cluburi subordonate administratiei publice locale; 69 de structuri sportive societati pe actiuni, persoane juridice; 3 843 de structuri/cluburi sportive private. Numărul mic de sportivi legitimați arată, pe de o parte, proasta organizare a sistemului și imposibilitatea de a ‘’accesa’’ masa critică, dar mai ales ineficiența cu care sunt cheltuite bugetele. Raportat la numarul de elevi și studenți (aproximativ 3.2 milioane elevi și 0.5 milioane studenți) la celelalte segmente de populație, până la 19 milioane de locuitori cât are România, identificăm un procent de 1.3% din total populație care sunt sportivi legitimați, ceea ce înseamnă foarte puțin. Din această cauză, starea generală de sănătate a națiunii se deteriorează, indicii de mortalitate cresc, bugetele alocate tratării bolii și nu sănătății, sunt mari și vor crește alarmant. La baza numărului mic de practicanți/sportivi legitimați regăsim și motivul principal pentru care evenimentul sportiv nu mai este un spectacol în sine, arenele sportive sunt goale, serviciile adiacente sunt limitate cantitativ și calitativ, industria sportului în România este inexistentă.

Confederația Patronatelor din Industria Sportului

Înființarea Confederației Patronatelor din Industria Sportului în România va prinde contur în data de 7 iulie 2016 la București. Mulțumim pe această cale celor care înțeleg importanța acestui demers și sunt alături de mișcarea sportivă; federații sindicale, federații patronale, companii, dar mai ales oameni care iubesc sportul. Dezvoltarea unei industrii a sportului în România ar trebui să devină dezideratul domeniilor din economia românească, care se uită, cu neputință, spre sportul românesc: turism, transporturi, alimentație, servicii bancare, asigurări și brokeraj, echipament sportiv (producție și comerț), farmaceutice și aparatură medicală, ticketing, marketing sportiv si publicitate, media, etc.

Articol publicat în Revista Junior Sport nr. 4 (apariție iulie 2016)

Autor: Beatrice Mercado

Foto: Arhiva lui Asociatiației Politici Noi ale Sportului în România

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *